TVB Mail

.

繁體中文:
九龍將軍澳工業邨
駿才街七十七號
電視廣播城
無線藝員部 米雪小姐收


简体中文:
九龙将军澳工业邨
骏才街七十七号
电视广播城
无线艺员部 米雪小姐收


English:
Artiste Dept – Miss Michelle Yim
TVB City
77 Chun Choi Street
Tseung Kwan O Industrial Estate
Tseung Kwan O
Kowloon, Hong Kong